Ojo Caliente, NM – Fairplay, CO – Denver, CO – St. Francis, KS – Kansas City, MO – Columbia, MO – Alton, IL – Chicago, IL – Ann Arbor, MI